Page 112 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

112
ُ
ه َ
ـل ُ
تل ُ
ق َ
ف ا َ
هيِ
را َ
ق ٌ
ن ْ
ي َ
ع ا َ
هِ
ب ْ
ت َّ
ر َ
ق
ِ
م ِ
ص َ
ت ْ
عاـ َ
ف ِ
ه ٰ
َّ
للا ِ
لـ ْ
ب َ
حِ
ب َ
ت ْ
ر َ
ف َ
ظ ْ
د َ
ق َ
ل
100.Qærret biha âynun qæriyha fequltu lehu
Leqæd žaferte bi ĥæblillahi feâ’teŝimi
ى َ
ظ َ
ل ِ
راَ
ن ِّ
ر َ
ح ْ
ن ِ
م ً
ة َ
في ِ
خ ا َ
هُ
ل ْ
ت َ
ت ْ
نِ
إ
ِ
م ِ
ب َّ
شلا ا َ
ه ِ
د ْ
ر ِ
و ْ
ن ِ
م ى َ
ظ َ
ل َّ
ر َ
ح َ
ت ْ
أ
� َ
ف ْ
طأ
101.İn tetluha xiyfeten min ĥærri nari leža
Eŧfe’te ĥærre ležæ min virdiheş-şebimi
ِ
هِ
ب ُ
هو ُ
ج ُ
و ْ
لا ُّ
ض َ
ي ْ
ب َ
ت ُ
ض ْ
و َ
ح ْ
لا ا َ
هَّ
نأ
�َ
ك
ِ
مـ َ
م ُ
ح ْ
لاَ
ك ُ
هو ُ
ؤا َ
ج ْ
دَ
ق َ
و ِ
ةا َ
ص ُ
ع ْ
لا َ
ن ِ
م
102.Keennehæl ĥævđu tebyeđđul vucuhu bihi
Minel ǔŝati ve qæd cauhu kelĥumemi
ً
ة َ
ل َ
د ْ
ع َ
م ِ
نا َ
زي ِ
م ْ
لاَ
ك َ
و ِ
طا َ
ر ِّ
صلاَ
ك َ
و
ِ
م ُ
ق َ
ي ْ
م َ
ل ِ
سا َّ
نلا ي ِ
ف ا َ
هِ
ر ْ
ي َ
غ ْ
ن ِ
م ُ
ط ْ
س ِ
ق ْ
لا َ
ف
103.Ve keŝŝiraŧi ve kelmizani mâ’deleten
Felqisŧu min ğayriha finnasi lem yequmi