Page 123 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

123
ا َ
ه ِ
ت َ
را َ
ج ِ
ت ي ِ
ف ٍ
س ْ
فَ
ن َ
ة َ
را َ
س َ
خ اـ َ
ي َ
ف
ِ
مـ ُ
سَ
ت ْ
م َ
ل َ
و ا َ
ي ْ
ن ُّ
دلا ِ
ب َ
ني ِّ
دلا ِ
ر َ
ت ْ
شَ
ت ْ
م َ
ل
144.Feya xæsarete nefsin fi ticaretiha
Lem teşterid-diyne bid-dunya ve lem tesumi
ِ
ه ِ
ل ِ
جا َ
عـ ِ
ب ُ
ه ْ
ن ِ
م ً
ال ِ
جآ
� ْ
ع ِ
ب َ
ي ْ
ن َ
م َ
و
ِ
م َ
لـ َ
س ي ِ
ف َ
و ٍ
ع ْ
ي َ
ب ي ِ
ف ُ
ن ْ
ب َ
غ ْ
لا ُ
ه َ
ل ْ
ن ِ
ب َ
ي
145.Ve men yebǐ’ãcilen minhu biâcilihi
Yebin lehul ğæbnu fi bey’ĭn ve fi selemi
ٍ
ض ِ
ق َ
ت ْ
ن ُ
مِ
ب ي ِ
د ْ
ه َ
ع ا َ
مَ
ف ً
اب ْ
ن َ
ذ ِ
تآ
� ْ
نِ
إ
ِ
مِ
ر َ
صْ
ن ُ
مِ
ب ي ِ
ل ْ
ب َ
ح ا َ
ل َ
و ِّ
يِ
ب َّ
نلا َ
ن ِ
م
146.İn ãti żenben fema âhdi bi munteqiđin
Minen-nebiyyi vela ĥæbliy bimunŝærimi
ي ِ
ت َ
ي ِ
م ْ
س َ
ت ِ
ب ُ
ه ْ
ن ِ
م ً
ة َّ
م ِ
ذ ي ِ
ل َّ
نِ
إ
�ـ َ
ف
ِ
م َ
م ِّ
ذلا ِ
ب ِ
ق ْ
ل َ
خ ْ
لا ىَ
ف ْ
وأ
� َ
و ُ
ه َ
و ً
اد َّ
م َ
ح ُ
م
147.Fe inne li żimmeten minhu bi tesmiyeti
Muĥæmmeden vehuve evfel xælqi biż-żimemi
Kasideler
Kaside-i Bürde