Page 130 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

130
ا َ
رو ُ
ر ُ
س ْ
ى َ
ل ْ
و َ
م ْ
لا ُ
ه َ
دا َ
ز
ا َ
روُ
د ُ
ب ْ
لا َ
قا َ
ف ُ
ه ُ
ه ْ
ج َ
و
ْ
دـ َّ
م َ
ح ُ
م ْ
ﷲ ِ
ق ْ
ل َ
خ َ
ل ْ
ب َ
ق
ا َ
روُ
ن ِ
ن ْ
و َ
ك ْ
لا ي ِ
ف ا َ
د َ
ب ْ
دَ
ق
Vechuhu faqælbudura Zadehul mevla surura
Qæd beda fil kevni nura Qæble xælqillah Muĥæmmed
ُ
مـ ْ
ن ُ
غ َ
و ٌ
ر ْ
ي َ
خ ُ
ه ُ
حْ
د َ
م
ُ
مْ
ت َ
ح َ
و ٌ
ض ْ
ر َ
ف ُ
ه ُّ
ب ُ
ح
ْ
دم َ
ح ُ
م ى َ
و ْ
ه َ
ي ي ِ
ذَّ
ل ِ
ل
ُّ
م َ
ه َ
ب ْ
ل َ
ق ْ
لا ي ِ
ت ْ
أ
� َ
ي َ
س ْ
ي َ
ل
Ĥubbuhu færđun ve ĥætmu Medĥuhu xæyrun ve ğunmu
Leyse ye’til qælbe hemmu Lilleżi yehva Muĥæmmed
ْ
د َ
ع ْ
س َ
ي ُ
ها َ
ق ْ
ل َ
ي ْ
ن َ
م ُّ
لُ
ك
ْ
د َ
م ْ
حأ
� ِ
ﷲ ِ
م ْ
ل ِ
ع ُ
ر ْ
ح َ
ب
ْ
دـ َّ
م َ
ح ُ
م ْ
ق َ
ش ْ
ع َ
ي ي ِ
ذَّ
ل ِ
ل
ْ
د َّ
ر َ
ب ُ
م ْ
لا ي ِ
فا َّ
صلا ُ
ه ُ
ض ْ
و َ
ح
Baĥru ǐlmillahi Aĥmed Kullu men yelqahu yes-âd
Ĥævđuhuŝ-ŝafil muberred Lilleżi yeâ’şeq Muĥæmmed
ْ
مِ
راـ َ
ك َ
م ْ
ل ِ
ل ٍ
ما َ
مِ
إ
� ِ
ب
ْ
مـ ِ
لا َ
و َ
ع ْ
لا ُ
ﷲ ُ
ح َ
ت ْ
ف َ
ي
ْ
د َ
ـ ّ
م َ
ح ُ
م ْ
يا َ
ل ْ
و َ
م ْ
بي ِ
ب َ
ح ْ
لَ
ا
ْ
مــ َ
تا َ
خ ِ
ل ْ
س ُّ
رلا ِ
عي ِ
م َ
ج ِ
ل
Yefteĥullahul-âvalim Bi-imamin lil mekarim
Licemǐ-ǐr-rusli xætem El ĥæbib mevlay Muĥæmmed
3
4
5
6