Page 137 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

137
يديسلىَ
نْ
س ُ
لحا
ّل
ا ُ
ءاَ
مْ
سأبلسوتلا -1
ريدردلا بطقلا
سلجملا رخآ
� وأ
� لالخ وأ
� ةيادب يف أ
�رقي
1.Es-Seyyid Kutb-u Edderdiyri
(K.S.)
Hz.'nin
Allah'ın En Güzel İsimleriyle Tevessülü
(Zikir meclislerinin başında, arasında
ya da sonunda okunur)
ا َ
نَّ
ثلا َ
ك َ
ل ي ِّ
ب َ
ر ُ
ﷲ ا َ
ي َ
تْ
ك َ
را َ
ب َ
ت
َ
ان ِّ
ب َ
ر ِ
ل ً
ار ْ
ك ُ
ش َ
و اَ
نا َ
لو َ
م ِ
ل ً
اد ْ
م َ
حَ
ف
1.Tebarekte ya Ællahu ræbbi lekeś-śena
Feĥæmden li mevlana ve şukræn li ræbbina
ي ِ
ت َّ
لا ا َ
هِ
را َ
ر ْ
سأ
� َ
و ى َ
ن ْ
س ُ
ح ْ
لا َ
ك ِ
ئا َ
م ْ
سأ
� ِ
ب
ا َ
ن ِ
غ ْ
لا ِ
ة َ
ر ْ
ض َ
ح ْ
ن ِ
م َ
نا َ
و ْ
كأ
� ْ
لا ا َ
هِ
ب َ
ت ْ
مَ
قأ
2.Bi esmaikel ĥusna ve esrarihel leti
Eqӕmte bihæl ekvane min ĥӕđrætil ğina
ى َ
ر َ
و ْ
لا َ
ع ِ
د ْ
ب ُ
م ا َ
ي
ُ
ا َ
ي َ
كو ُ
ع ْ
د َ
ن َ
ف
ا َ
ن َ
ع ْ
لا َ
و َ
ب ْ
ر َ
ك ْ
لا َ
و َّ
م َ
ه ْ
لا ا َ
ني ِ
ق َ
ي ً
اني ِ
ق َ
ي
3.Fened'ûke ya
Ællahu
ya mubdiâl veræ
Yeqiynen yeqiynel hemme vel kerbe vel âna
Meşhur Hizibler
Kaside-i Bürde
Dualar
Esma-ül Hüsna ile Tevessül