Page 150 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

150
ٍ
ة َ
م ْ
ك ِ
ح َ
ع ِ
ئا َ
د َ
ب ا َ
ن ْ
ف ِ
حْ
تأ
� َ
ف
ٌ
عي ِ
د َ
ب
ا َ
ن ِ
ن ْ
فأ
� َ
كي ِ
ف ا َ
ن ِ
ق ْ
بأ
� َ
كِ
ب
ً
اي ِ
قا َ
ب
ا َ
ي َ
و
53.
Bediyûn
feet'ĥifna bedaiâ ĥikmetin
Ve ya
Baqiyen
bike ebqina fiyke efnina
ً
ة َ
م ْ
ك ِ
ح َ
و ً
ام ْ
ل ِ
ع ي ِ
ن ْ
ث ِّ
ر َ
و
ً
اثِ
را َ
و
ا َ
ي َ
و
ا َ
نَّ
ثلا ِ
ق ُ
ر ُ
ط ى َ
لِ
إ
� اَ
ن ْ
د ِ
ش ْ
رأ
� َ
ف
ٌ
دي ِ
ش َ
ر
54.Ve ya
Variśen
verriśni îlmen ve ĥikmeten
Reşiydun
fe-erşidna ile ŧuruqiś-śena
ا َ
ض ِّ
رلا َ
و ِ
ر ْ
ك ُّ
شلا ِ
ب َ
ر ْ
ب َّ
صلا ا َ
ن ْ
ي َ
ل َ
ع ْ
غِ
ر ْ
فأ
� َ
و
ا َ
ن ِّ
ف َ
و َ
و
ُ
رو ُ
ب َ
ص
ا َ
ي ٍ
ني ِ
ق َ
ي َ
ن ْ
س ُ
ح َ
و
55.Ve efriğ âleynaŝ-ŝabræ biş-şukri verriđa
Ve ĥusne yeqiynin ya
Ŝaburu
ve veffina
ي ِ
د ِّ
ي َ
س َ
كاَ
ن ْ
و َ
ع َ
د
ى َ
ن ْ
س ُ
ح ْ
لا َ
ك ِ
ئا َ
م ْ
سأ
ِ
ب
ا َ
ن َ
ل ْ
ب ِ
ج َ
ت ْ
سا َ
و ا َ
ن َّ
ب َ
ر اَ
نا َ
ع ُ
د ْ
ل َّ
ب َ
ق َ
ت
56.Bi
esmaikel ĥusna
deâvnake seyyidi
Teqæbbel duâna ræbbena vesteciblena