Page 158 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

158
Ŝadeqællahul âžiym, ve ŝadeqӕ resuluhul keriym,
ve naĥnu âlæ żalike mineş-şahidiyneş-şakiriyn, rӕb-
bena teqӕbbel minna inneke entes-semyiûl âliym,
Ællahum-merzuqna bikulli ĥӕrfin minel qur-ãni ĥӕ-
laveh, vebi kulli cuz'in minel qur-ãni cezaa, ællahum
merzuqna bil elifi ulfeten, vebil ba-i bereketen, ve-
bit-tai tevbeten, vebiś-śæi śevaben, vebil ciymi ce-
malen, vebil ĥai ĥikmeten, vebil xai xӕyren, vebid-dali
deliylen, vebiż-żali żekaen, vebir-rai rӕĥmeten, vebiz
zai zekaten, vebis-siyni seâdeten, vebiş-şiyni şifaen,
vebiŝ-ŝadi ŝidqӕn, vebiđ-đadi điyaen, vebiŧ-ŧai ŧara-
veten, vebiž-žai žaferӕn, vebil âyni îlmen, vebil ğӕy-
ni ğiynen,
vebil fai felaĥӕn, vebil qafi qurbeten, vebil
kafi kerameten, vebil lami luŧfen, vebil miymi mev-îža-
ten, vebin-nuni nuren, vebil vavi vuŝleten, vebil hai
hidayeten, vebil yai yeqiynen.
Ællahumme nevvir qulubena bilqur-ãni ve zeyyin
æxlaqӕna bil qur-ãni, vecâl-hu ya ilahena hediyyeten
vasileten li eâ’žamil enbiyai ve seyyidil kainati mev-
lana Muĥæmmed Musŧafa ŝallallahu âleyhi vesellem
ve âlæ valideyhil-keriymeyni seyyidina Abdullahi ve
seyyide Amine, veli ehlibeytihi ehlil âbaeti, Zehrauna
ummil Ĥæseneyni Fâŧime, veli babi Mediynetil îlmi
seyyidina Âli bin ebi Ŧalib, veli seyyidi âŝrihi mev-
lanal imamil Ĥæseni muŝliĥul ceyşeyni, veli seyyi-
diş-şuhedai qӕŧræti ĥæyatina mevlana ebi Âbdilla-
hil Ĥuseyni, velis-seyyidetil keriymeti reiysetid-divani
Zeynebe seyyideti ehlil iĥsani, velin-Nefiyseti vehiye
ĥӕqqӕn en-Nefyise, velis-seyyidetiŝ-ŝadiqӕti Âişe,
veliż-żurriyyetil muŧahherӕti ila qiyamis-saâti, veli
ezvacihi ummehatil mu’miniyne xuŝuŝæn umme-