Page 159 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

159
nel keriymeti, ĥibben-nebiyyi mevlatines-seyyideti
Xӕdiycete, velisseyyidetiŝ-ŝadiyqӕti ummina Âişe-
teŧ-ŧæhirætiz-zekiyyeti, ve eŝĥæbihil kirami xuŝuŝan
eş-şefiyqir-ræfiyqi ŝaĥibin-nebiyyi veqteđ-điyqi sey-
yidina ebi Bekriŝ-ŝiddiyqi, veli seyyidina şehiydil
miĥrabi mevlana Ûmeræ ibnil Xaŧŧabi, veli seyyidina
żinnureyni Ûśman bin Âffan ŝihrin-nebiyyil iĥsanil,
veli esedullah ĥæđræti Ĥæmzæ iî’ŝariŝ-ŝaĥrai, veli
rӕbiybin-nebiyyi seyyidina Zeyd bin Ĥariśe, veli sey-
yidina Xalid bin Zeydin ebi Eyyubel Enŝari, veli seyyi-
dina Bilalu bin Ræbaĥil Ĥæbeşiyyi, veliŧ-ŧairi fi semail
îşqi Ceâ’fer ӕŧ-ŧayyari ibni âmmin-nebiyyi, velil âmmil
Âbbasi ebil Ĥæbri seyyidin-nasi Âbdillah ibnil Âbbasi,
veliś-śelaśeti mieti veś-śelaśeti âşeræ eŝĥæbi bedrin
ehlil buşeri, veli ehlil bey'âti ver-riđvani, veli beqiyyeti
eŝĥæbin-nebiyyi, veli meşayixina seyyidina ve me-
lażina ve âyni qӕŧreti ĥæyatinal exŧari Muĥæmmedin
İbrahimel æxđari, velil-validil macidi seyyidina mulla
Æĥmed bin Âbdurræhmani, velil-Metiynil quŧbil Ĥæ-
zini seyyidi Muĥæmmedin Vecheddiyni, veli eimme-
tinel æqŧabil erbeâti xuŝuŝan el ciylanil Quŧbir-Ræb-
bani, veli Æĥmedel Bedeviyyil muleśśemil veliy, veli
eimmetinal erbeâtil muc'tehidiyne xuŝuŝan ebu Ĥæ-
nifeten-Nû’mane nî'mel imam, veş-Şafiîyyi Muĥæm-
medil imami, velil-melaiketil erbeâtil muqærrӕbiyne
xuŝuŝan seyyidina Cibriyl El-Emin, velil evliyail kum-
meli ebul Futuĥil Âræbiyyi, ve İsmaîyle żebiyĥuhum,
Uveysihim ve Âbdullahe Ĥicaziyyihim veş-Şażiliyyi, ve
ebu Âliyyi Muĥæmmedin, ve kullu veliyyin velil ûlema-
il âmiliyne bişerîllahil-mubiyn, veli valideyna velimen
kane lehu ĥæqqun âleyna vel vacibati bil xiŝuŝi ''men
quriet hæżihil eżkari bisebebihi ve ente eâ’lemu bihi
Meşhur Hizibler
Kaside-i Bürde
Dualar
atim Duası