Page 40 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

40
ةارم-3
ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا ِّ
ي ِ
ل َ
ع ْ
لا ِ
هَّ
للا ِ
ب َّ
الِ
إ
� َ
ة َّ
و ُ
ق
ِ
ه ِ
دا َ
ب ِ
ع ِّ
ر َ
ش َ
و ِ
هِ
با َ
ق ِ
ع َ
و ِ
ه ِ
ب َ
ضَ
غ ْ
ن ِ
م ِ
تا َّ
مآ
� َّ
تلا ِ
هَّ
للا ِ
تا َ
م ِ
ل َ
كِ
ب ُ
ذو ُ
عأ
ةارم-3
َ
نو ُ
ر ُ
ض ْ
ح َ
ي ْ
نأ
� َ
و ِ
ني ِ
طا َ
ي َّ
شلا ِ
تا َ
ز َ
م َ
ه ْ
ن ِ
م َ
و
ا َ
م َ
و َ
ني ِ
ض َ
رأ
� ْ
لا َّ
ب َ
ر َ
و ْ
تَّ
ل َ
ظأ
� ا َ
م َ
و ِ
ع ْ
ب َّ
سلا ِ
تا َ
و َ
م َّ
سلا َّ
ب َ
ر َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا
ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م ً
ارا َ
ج ي ِ
ل ْ
نُ
ك ْ
تَّ
ل َ
ضأ
� ا َ
م َ
و ِ
ني ِ
طا َ
ي َّ
شلا َّ
ب َ
ر َ
و ْ
تَّ
ل َ
قأ
َّ
ز َ
ع ى َ
غ ْ
ط َ
ي ْ
نأ
� ْ
وأ
� ْ
م ُ
ه ْ
ن ِ
م ٌ
د َ
حأ
� َّ
يَ
ل َ
ع َ
ط ُ
ر ْ
ف َ
ي ْ
نأ
� َ
ني ِ
ع َ
م ْ
جأ
� َ
ك ِ
ق ْ
ل َ
خ
َ
ك ُ
ر ْ
ي َ
غ َ
ه َ
لَ
إ
� ال َ
و َ
ك ُ
م ْ
سإ
� َ
ك َ
را َ
ب َ
ت َ
و َ
ك ُ
را َ
ج
ٍ
را َّ
ب َ
ج ِّ
لَ
ك ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م َ
و ٍ
ديِ
ر َ
م ٍ
نا َ
ط ْ
ي َ
ش ِّ
لُ
ك ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م ي ِ
ن ْ
ر ِ
جأ
� َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا
ِّ
لُ
ك ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م َ
و ِ
ءو ُّ
سلا ِ
ءا َ
ضَ
ق ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م َ
و ٍّ
ر َ
ش ي ِ
ذ ِّ
لُ
ك ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م َ
و ٍ
دي ِ
ن َ
ع
ا َ
م َ
و ِ
ءا َ
م َّ
سلا َ
ن ِ
م ُ
لِ
ز ْ
ن َ
ي ا َ
م َ
و ا َ
ه ْ
ن ِ
م ُ
ج ُ
ر ْ
خ َ
ي ا َ
م َ
و ِ
ضْ
رأ
� ْ
لا ي ِ
ف ُ
ج ِ
ل َ
ي ا َ
م
ىَ
ل َ
ع ي ِّ
ب َ
ر َّ
نِ
إ
� ا َ
ه ِ
ت َ
ي ِ
صا َ
ن ِ
ب ٌ
ذ ِ
خآ
� َ
تْ
نأ
� ٍ
ة َّ
بآ
� َ
د ِّ
لُ
ك ِّ
ر َ
ش ْ
ن ِ
م َ
و ا َ
هي ِ
ف ُ
ج ُ
ر ْ
ع َ
ي
ي ِ
ذَّ
لا ُ
ﷲ ى َّ
ي ِ
ل َ
و َّ
نِ
إ
�. ٌ
ري ِ
دَ
ق ٍ
ء ْ
ي َ
ش ِّ
لُ
ك ىَ
ل َ
ع َ
و ُ
ه َ
و ٍ
مي ِ
ق َ
ت ْ
س ُ
م ٍ
طا َ
ر ِ
ص
ُ
ﷲ َ
يِ
ب ْ
س َ
ح ْ
ل ُ
ق َ
ف ا ْ
وَّ
ل َ
و َ
ت ْ
نِ
إ
� َ
ف َ
ني ِ
ح ِ
لا َّ
صلا ىَّ
ل َ
و َ
ت َ
ي َ
و ُ
ه َ
و َ
با َ
ت ِ
ك ْ
لا َ
ل َّ
زَ
ن
َ
ل ْ
و َ
ح َ
ال َ
و . ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لَ
ا ِ
ش ْ
ر َ
ع ْ
لا ُّ
ب َ
ر َ
و ُ
ه َ
و ُ
ت ْ
لَّ
ك َ
و َ
ت ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع َ
و ُ
ه َّ
الِ
إ
� َ
ه َ
لِ
إ
� َ
ال