Page 42 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

42
ĥævle vela quvvete illa billahil âliyyil ažiym.
3 kere
۞
Eǔżu bikelimatillahit-tammati min ğæđebihi ve
ǐqabihi ve şerri ĭbadihi vemin hemezatiş-şeyaŧiyni ve
en yeĥđurun.
3 kere
۞
Ællahumme ræbbes-semavatis-seb'ĭ vema ežællet
ve ræbbel eræđine vema eqællet ve ræbbeş-şe-
yaŧiyni vema eđællet, kun'li caren min şerri xælqike
ecmaĭyn, enyefrute âleyye eĥædun minhum ev en
yeŧğa, âzze caruke vetebareke-smuke ve lailahe
ğæyruk. Ællahumme ecirni min şerri kulli şeyŧanin
meriydin vemin şerri kulli cebbarin âniydin vemin
şerri kulli żiy şerrin vemin şerri qæđaissui vemin şerri
kulli ma yelicu fil-ærđi vema yexrucu minha vema
yenzilu minessemai vema yeâ’rucu fiha vemin şerri
kulli dabbetin ente axižun binaŝiyetiha inne ræbbi
âlæ ŝiraŧin musteqiym vehuve âlæ kulli şeyin qædir.
İnne veliyyællahulleżi nezzelel kitabe vehuve yetevel-
leŝ-ŝaliĥiyn, fein tevellev fequl ĥæsbiyællahu lailahe-
illa-hu, âleyhi tevekkeltu vehuve ræbbul ârşil âžiym.
Vela ĥævle vela kuvvete illa billahil âliyyil âžiym.
۞
Bismillahilleżi la yeđurru meâ ismihi şey'un fil-ærdi
vela fis-semai vehuvessemiyûl âliym.
3 kere
(Bismillahillezi okunmaya başladıktan itibaren, iki el ile baş-
tan başlanılarak bütün vücut sıvazlanır.
دسلحا نم ظفحلل -2
2.Hasetten korunmak için
Nazar Ayeti
(Akşam ve sabah namazlarının ardından bir kere
okunur. Dişler kenetli olduğu halde nefes içe
derince çekilip bedene üflenir.)