Page 52 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

52
مالسلا هيلع َ
نا َ
م ْ
ي َ
ل ُ
س اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ِ
ل َ
ني ِ
طا َ
ي َّ
شلا َ
و َّ
ن ِ
ج ْ
لا َ
ت ْ
ر َّ
خ َ
س َ
و
ِ
ك ْ
ل ُ
م ْ
لا َ
و ِ
ءا َ
م َّ
سلا َ
و ِ
ضْ
رأ
�لا ي ِ
ف َ
ك َ
ل َ
و ُ
ه ٍ
ر ْ
ح َ
ب َّ
لُ
ك ا َ
ن َ
ل ْ
ر ِّ
خ َ
س َ
و
ا َ
ي ٍ
ء ْ
ي َ
ش َّ
لُ
ك ا َ
ن َ
ل ْ
ر ِّ
خ َ
س َ
و ِ
ة َ
ر ِ
خآ
�لا َ
ر ْ
ح َ
ب َ
و ا َ
ي ْ
ن ُّ
دلا َ
ر ْ
ح َ
ب َ
و ِ
تو ُ
كَ
ل َ
م ْ
لا َ
و
َ
كَّ
ن ِ
إ
� َ
ف اَ
ن ْ
ر ُ
صْ
نُ
ا )
ة ارم-3
صعيهك( ٍ
ء ْ
ي َ
ش ِّ
لُ
ك ُ
تو ُ
كَ
ل َ
م ِ
ه ِ
د َ
ي ِ
ب ْ
ن َ
م
َ
كَّ
ن ِ
إ
� َ
ف ا َ
ن َ
ل ْ
ر ِ
ف ْ
غا َ
و , َ
ني ِ
ح ِ
تا َ
ف ْ
لا ُ
ر ْ
ي َ
خ َ
كَّ
ن ِ
إ
� َ
ف ا َ
ن َ
ل ْ
ح َ
ت ْ
فا َ
و , َ
نيِ
ر ِ
صا َّ
نلا ُ
ر ْ
ي َ
خ
َ
كَّ
ن ِ
إ
� َ
ف ا َ
ن ْ
ق ُ
ز ْ
را َ
و , َ
ني ِ
م ِ
حا َّ
رلا ُ
ر ْ
ي َ
خ َ
كَّ
ن ِ
إ
� َ
ف ا َ
ن ْ
م َ
ح ْ
را َ
و , َ
نيِ
ر ِ
فا َ
غ ْ
لا ُ
ر ْ
ي َ
خ
ا َ
ن َ
ل ْ
ب َ
ه َ
و , َ
ني ِ
م ِ
لا َّ
ظلا ِ
م ْ
و َ
ق ْ
لا َ
ن ِ
م ا َ
ن ِّ
جَ
ن َ
و اَ
ن ِ
د ْ
ها َ
و , َ
ني ِ
قِ
زا َّ
رلا ُ
ر ْ
ي َ
خ
ِ
ن ِ
ئا َ
ز َ
خ ْ
ن ِ
م ا َ
ن ْ
ي َ
ل َ
ع ا َ
ه ْ
ر ُ
شْ
نا َ
و , َ
ك ِ
م ْ
ل ِ
ع ي ِ
ف َ
ي ِ
ه ا َ
مَ
ك ً
ة َ
ب ِّ
ي َ
ط ا ً
حيِ
ر
ي ِ
ف ِ
ة َ
ي ِ
فا َ
ع ْ
لا َ
و ِ
ة َ
مَ
ال َّ
سلا َ
ع َ
م ِ
ة َ
ما َ
ر َ
ك ْ
لا َ
ل ْ
م َ
ح ا َ
هِ
ب ا َ
ن ْ
ل ِ
م ْ
حا َ
و , َ
ك ِ
ت َ
م ْ
ح َ
ر
ْ
ر ِّ
س َ
ي َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا . ٌ
ري ِ
دَ
ق ٍ
ء ْ
ي َ
ش ِّ
لُ
ك ىَ
ل َ
ع َ
كَّ
نِ
إ
� ِ
ة َ
ر ِ
خآ
�لا َ
و َ
نا َ
ي ْ
ن ُّ
دلا َ
و َ
ن ِ
ني ِ
دلا
ا َ
ن ِ
ني ِ
د ي ِ
ف ِ
ة َ
ي ِ
فا َ
ع ْ
لا َ
و ِ
ة َ
مَ
ال َّ
سلا َ
و ا َ
ن ِ
نا َ
د ْ
بأ
� َ
و ا َ
ن ِ
بوُ
ل ُ
ق ِ
ل ِ
ة َ
حا َّ
رلا َ
ع َ
م اَ
ن َ
رو ُ
مأ
� ا َ
ن َ
ل
ىَ
ل َ
ع ْ
س ِ
م ْ
طا َ
و , ا َ
ن ِ
ل ْ
هأ
� ي ِ
ف ً
ة َ
في ِ
ل َ
خ َ
و , اَ
نِ
ر َ
ف َ
س ي ِ
ف ا َ
ن َ
ل ْ
نُ
ك َ
و , اَ
نا َ
ي ْ
ن ُ
د َ
و
َ
نو ُ
عي ِ
ط َ
ت ْ
س َ
ي َ
ال َ
ف ْ
م ِ
ه ِ
تَ
نا َ
ك َ
م ىَ
ل َ
ع ْ
م ُ
ه ْ
خ َ
س ْ
ما َ
و , ا َ
ن ِ
ئا َ
د ْ
عأ
� ِ
هو ُ
ج ُ
و
ْ
م ِ
ه ِ
ن ُ
ي ْ
عأ
� ىَ
ل َ
ع ا َ
ن ْ
س َ
م َ
ط َ
ل ُ
ءا َ
شَ
ن ْ
و َ
ل َ
و(ا َ
ن ْ
ي َ
لِ
إ
� َ
ءي ِ
ج َ
م ْ
لا َ
ال َ
و َّ
ي ِ
ض ُ
م ْ
لا