Page 55 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

55
ân muŧalæâtil ğuyubi,
(Feqæd ubtuliyel-mu'minune
ve zulzilu zilzalen şediydæ. Ve iżyequlul munafiqune
vel-leżiyne fiy qulubihim meræđun ma veâdenællahu
ve resuluhu illa ğurura.)
۞
Feśebbitna ven-ŝurna ve sæxxir lena
(hażel baĥre)
,
kema sæxxærtel baĥre li seyyidina Musa âleyhisse-
lam, ve sæxxærten-nare li seyyidina İbrahim âleyhis-
selam. Ve sæxxærtel Cibale vel ĥædiyde li seyyidina
Davud âleyhisselam, ve sæxxærtel cinne veş-şeyaŧiy-
ne li seyyidina Suleyman âleyhisselam, ve sæxxir lena
kulle baĥrin huve leke fil ærđi ves-semai vel mulki vel
melekuti ve baĥred-dunya, ve baĥrel axire. Ve sæxxir
lena kulle şey'in ya men bi yedihi melekutu kulli şey'in
(Kaf ha ya âyn ŝad.)
3 kere
.
۞
Unŝurna fe-inneke xæyrun-naŝiriyn, vef-teĥ lena
fe-inneke xæyrul fatiĥiyn, veğfir lena fe-inneke xæyrul
ğafiriyn, verĥæmna fe-inneke xæyrur-raĥimiyn, ver-
zuqna fe-inneke xæyrur-raziqiyn, vehdina ve neccina
minel qævmiž žalimiyn, ve heb lena riyĥæn ŧæyyibe-
ten kema hiye fiy ǐlmike, ven-şurha âleyna min xæzaini
ræĥmetike væĥmilna biha ĥæmlel kerameti meâs-se-
lameti vel âfiyeti fiy diynina ve dunyana vel axiræ, inne-
ke âlæ kulli şey’in qædir.
۞
Ællahumme yessir lena umurena meârraĥæti li qu-
lubina ve ebdanina ves-selameti vel âfiyeti fiy diynina
ve dunyana, ve kun-lena, fiy seferina, ve xælifeten fiy
ehlina, væŧmis âlæ vucuhi eâ’daina, vemsæx’hum
âlæ mekanetihim fela yeste-ŧiyǔnel muđiyye velel me-
ci’e ileyna.
(Velev neşa-u leŧ
æ
mesna âlæ eâ’yu-
Meşhur Hizibler
Hizbul Bahr