Page 63 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

63
جاتلا ةلاص -4
4.Salat-ut Tac
Şeyh Ebubekir İbni Salim El Hadramuti
هتمعن دادزتو قازرأ
�لا هيل إ
� يت أ
�ت ادرو هذختا نم
-صخشلا دجي مل لاح يفو ةديدشلا قئاوضلا دنع
لك دعب ه أ
�رقيف . ةزع باهذ و أ
� شاعم رم أ
� و أ
� ةفيظو
)ةرم
100
( ءاشعلا ةالص دعبو تارم عبس ةالص
رسييسف لمع نع . ثحبلل هتيب نم جرخي نأ
� طرشب
ةطيسب ةرتف لالخ هرم أ
� هل لجو زع هللا
Kim bunu kendine vird olarak alırsa, sıkıntı ve şid-
detlerde rızkı gelir, nimeti artar. Kim bir iş veya vazi-
fe bulamıyorsa veya izzeti sıkıntıdaysa, her namaz
sonrası 7 kez okur, yatsı namazı sonrasıysa 100
kez. Okumalar esnasında çıkıp iş arar, kısa sürede
Allah-u Teâlâ ona durumunu kolaylaştırır.
ِ
جا َ
ر ْ
ع ِ
مل ْ
ا َ
و ِ
جا َّ
تلا ِ
ب ِ
حا َ
ص ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ىَ
ل َ
ع ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هل َّ
لَ
ا
َ
م َ
لَ
ٔلْ
ا َ
و ِ
ض َ
ر َ
مل ْ
ا َ
و ِ
ط ْ
ح َ
ق ْ
لا َ
و ِ
ءا َ
ب َ
ول ْ
ا َ
و ِ
ءا َ
ل َ
بل ْ
ا ِ
ع ِ
فا َ
د ِ
م َ
ل َ
عل ْ
ا َ
و ِ
قا َ
ر ُ
بل ْ
ا َ
و
، ِ
م َ
ل َ
قل ْ
ا َ
و ِ
ح ْ
ول َّ
لا ي ِ
ف ٌ
شو ُ
ق ْ
ن َ
م ٌ
عو ُ
ف ْ
ش َ
م ٌ
عوُ
ف ْ
ر َ
م ٌ
بو ُ
ت ْ
ك َ
م ُ
ه ُ
م ْ
سِ
ا
ِ
ت ْ
ي َ
بل ْ
ا ي ِ
ف ٌ
ر َّ
ه َ
ط ُ
م ٌ
ر َّ
ط َ
ع ُ
م ٌ
سَّ
د َ
ق ُ
م ُ
ه ُ
م ْ
س ِ
ج ، ِ
م َ
ج َ
عل ْ
ا َ
و ِ
ب َ
ر َ
عل ْ
ا ِ
د ِّ
ي َ
س
Muhtelif Salavatlar
Salavat-ut Tac