Page 8 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

8
: ْ
ن ِ
م َّ
د ُ
با َ
ل ، َ
ع َ
ر ْ
سأ
� ُ
ة َ
با َ
ج ِ
إ
�لا َ
نو ُ
كَ
ت ي َ
ك ِ
ل َ
و ْ
م ِ
ك ِ
تا َ
ب َ
ل َ
ط ِ
ل اوُ
ل ِ
صَ
ت ي َ
ك ِ
ل
هننسو هناكرأ
� ةاعارمب ءوضولا نم ءاعدلا يف ءدبلا لبق-1
هت ابودنمو
-ليللا فصتنم( لثمك ءاعدلل ناكملاو نمزلا صيصخت-2
- ةكرابملا سلاجملا - ةكرابملا يلايللا - ةكرابملا مايأ
�لا
ةنيدملا - كرابملا ىصقأ
�لا دجسملا - ةفرشملا ةبعكلا دنع
ةكرابملا نامزأ
�لاو نكامأ
�لا نم كلذ ريغ ىلإ
� )ةرونملا
،ةلبقلا البقتسم دهشتلا ةسلج سلجت ءاعدلا ءدب :لبق-3
ةلدمحلاو ةلمسبلاب ءاعدلا أ
�دبت مث ،ةداجسلا ىلع افقاو وأ
هنم ءاهتنالا دعبو ءاعدلا ءدب يف
يبنلا ىلع يلصتو
TESBİHATİL AMEDİ Lİ VUSULİS-SERMEDİ
GİRİŞ;
İsteğimizden hoşnut olan, tercihini ve sevgisini, yokluktan
varlığa bizleri alarak üzerimizde kullanan, kendini tanıtıp sevdiren,
Habibi’ni sertac edip, kalbimize hazine, ruhumuza hayat kılan
Rabbimize, eşsiz övgü ve teşekkürleri en önemli borcumuz ad-
dederiz.
Rahmetleri, esenlikleri, eşsiz adetlerce güzellikleri, dillendiril-
miş ve dillendirilecek, söylenememiş ve söylenemeyecek adetler-