Page 80 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

80
ِ
ه ِ
ت َ
في ِ
ل َ
خ ٍ
ر ْ
ك َ
ب يِ
بأ
� ْ
ن َ
ع ى َ
ض ِّ
رلا َّ
مُ
ث
ُ
ر ِ
ص َ
ت ْ
ن َ
ي ِ
ني ِّ
دل ِ
ل ِ
ه ِ
د ْ
ع َ
ب ْ
ن ِ
م َ
ما َ
ق ْ
ن َ
م
34-Śummer-riđa ân Ebi Bekrin xeliyfetihi
Men qame min beâ’dihi liddiyni yentæŝiru
ِ
ه ِ
ب ِ
حا َ
ص ِ
قو ُ
را َ
ف ْ
لا ٍ
صْ
ف َ
ح يِ
بأ
� ْ
ن َ
ع َ
و
ُ
ر َ
م ُ
ع ِ
ه ِ
ما َ
ك ْ
حأ
� ي ِ
ف ُ
ل ْ
ص َ
ف ْ
لا ُ
ه ُ
ل ْ
و َ
ق ْ
ن َ
م
35-Ve ân ebi ĥæfŝinil faruqi ŝaĥibihi
Men qævluhul faŝlu fi eĥkamihi Ŭmeru
ْ
تَ
ل ُ
مَ
ك ْ
ن َ
م ِ
ن ْ
ي َ
رو ُّ
نلا ي ِ
ذ َ
نا َ
مْ
ث ُ
ع ِ
ل ْ
د ُ
ج َ
و
ُ
ر َ
ف َّ
ظلاو ِ
ن ْ
ي َ
را َّ
دلا ي ِ
ف ُ
ن ِ
سا َ
ح َ
م ْ
لا ُ
ه َ
ل
36-Ve cud li Ŭśmane Żinnureyni men kemulet
Lehul meĥasinu fiddareyni vežžaferu
اـ َ
م ِ
ه ِّ
مأ
� َ
و ِ
هـ ْ
ي َ
ن ْ
ب ِ
ا َ
ع َ
م ٌّ
ي ِ
ل َ
ع ا َ
ذَ
ك
ُ
ر َ
ب َ
خ ْ
لا اَ
ن َ
ءا َ
ج ْ
دَ
ق ا َ
مَ
ك ِ
ءا َ
ب َ
ع ْ
لا ُ
ل ْ
هأ
37-Keża Âliyyun meâ-ibneyhi ve ummihima
Ehlul âbai kema qæd caenal xeberu