Page 86 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

86
ةدرـــبلا ةدـــيصق -2
فلؤلما اهمظن دقو ييرصوبلا ماملإل
ملسو هيلع لله ىلص
لله لوسر رمأب
2.KASİDE-İ BÜRDE
İmam-ı Busayri Hazretleri'nin,
Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın
emri ile yazdığı kaside
هجوتلاقدصطورشلاهذهبتاجاحلاوماهملاعيمجل ادجةعفان
ةراهطبةالصلادعبةرشابماهتءارق–اهلبقناتعكرةجاحلاةالص-
تيب لوأ
� راركت – دهشتلا لثم سولجلا – دحأ
� عم مالكلا نود
يوغللا ليكشتلا ةاعارم–تيب لكةءارق دعب اهنم
Belirli şartlar yerine getirilerek okunduğu taktir-
de, tüm istek ve ihtiyaçların giderilmesini sağla-
yan, çok etkili ve faideli bir kasidedir.
-Okuma öncesi, tam bir ihlas ile iki rekat hacet
namazı kılınır.
-Namaz sonrası, hiç kimseyle konuşmadan,
namazın içindeymiş gibi oturuşu da bozmadan
okunulması gerekir.
-Her beytin okunması ardından ilk beyit tekrar
edilir.
-Harf ve harekelerin okunmasında gerekli has-
sasiyet gösterilmelidir.